HI-TECHNOLOGY BADANIA - INNOWACJE - WDROŻENIA - ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000387961
Numer REGON: 241901200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316499/21/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241901200 NIP 22208872942012-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TECHNOLOGY BADANIA - INNOWACJE - WDROŻENIA - ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2011-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica BOLESŁAWA PRUSA nr domu 79 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2012-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2011 R., NOTARIUSZ MGR EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE, 40-098 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 2, REPERTORIUM „A” NUMER 3146/2011. 19.05.2011 R., NOTARIUSZ MGR EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE, 40-098 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 2, REPERTORIUM „A” NUMER 4918/2011; ZMIENIONO: § 2 UST. 2 § 4 UMOWY SPÓŁKI2011-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIAK2012-12-06 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ2013-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2012-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIAK2021-06-14 do dziś
2. ImionaJANINA GIZELA2021-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-31 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-05-31 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-05-31 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-05-31 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-31 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-31 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-31 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-31 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-31 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2012 okres 31.05.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
2data złożenia 26.02.2013 okres 2012 ROK2013-04-18 do dziś
3data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
10data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.05.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
22012 ROK2013-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.05.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
22012 ROK2013-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.07.2012 R., NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C.ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA W KATOWICACH, REPERTORIUM „ NR 5536/2012.2012-09-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji05.11.2012 R. NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NUMER 8485/20122012-11-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO.2012-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.07.2012 R., NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C.ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA W KATOWICACH, REPERTORIUM „ NR 5536/2012.2012-09-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów