„ENEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000387897
Numer REGON: 220894270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/1626/22/733]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220894270 NIP 58330969372011-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina TRĄBKI WIELKIE miejscowość SOBOWIDZ2015-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SOBOWIDZ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 66 kod pocztowy 83-033 poczta TRĄBKI WIELKIE kraj POLSKA 2015-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2011 KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ SKŁUCKI, PIOTR PROROK. REP. A NR. 6655/20112011-05-31 do dziś
222.05.2014 R.,REPERTORIUM A NR 7853/2014 NOTARIUSZ PIOTR PROROK W KANCELARII W GDAŃSKU - ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYBAŁA2011-05-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW HUBERT2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ.2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYBAŁA2011-05-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW HUBERT2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZYBAŁA2013-06-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2013-06-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-05-31 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-05-31 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-05-31 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-31 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-31 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-05-31 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-31 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-31 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2013 okres 2011 ROK2013-06-10 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2013-06-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 ROK2013-06-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów