EWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000387666
Numer REGON: 340914797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257281/20/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340914797 NIP 87515484352011-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat CHEŁMIŃSKI gmina CHEŁMNO miejscowość CHEŁMNO2011-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁMNO ulica KOLONIA WILSONA nr domu 51 kod pocztowy 86-200 poczta CHEŁMNO kraj POLSKA 2011-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2011 R., REP. A NR 2333/2011, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY2011-05-30 do dziś
222.07.2013 R., REP. A NR 3853/2013, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. KORDECKIEGO 12/3, W §6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT 23, 24, 25, 26.2013-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAGATEK2011-05-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490050,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁTUŃSKA2011-10-18 do dziś
2. ImionaILONA2011-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego495000,00 ZŁ2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2011-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAGATEK2011-05-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁANGOWSKA GAGATEK2011-05-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA ELŻBIETA2011-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2011-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-05-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-30 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-05-30 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-30 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-05-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-30 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-05-30 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-30 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-30 do dziś
1178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-30 do dziś
1235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-05-30 do dziś
1378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-30 do dziś
1482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-05-30 do dziś
1582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-05-30 do dziś
1635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-05-30 do dziś
1742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-05-30 do dziś
1842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-05-30 do dziś
1943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-30 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-30 do dziś
2143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-05-30 do dziś
2264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-30 do dziś
2366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-04 do dziś
2477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-04 do dziś
2577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-09-04 do dziś
2673 1 REKLAMA2013-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2012 okres 14.04.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
2data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
3data złożenia 26.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.04.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.04.2011 -31.12.20112012-04-02 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów