BUDGREEN BĄK I PANTOŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000387369
Numer REGON: 121536333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10341/21/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDGREEN BĄK I PANTOŁ SPÓŁKA JAWNA2011-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BOHDANA ZALESKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 31-525 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.03.2011 R UMOWA SPÓŁKI 27.04.2011 RZMIANA § 1 UMOWY2011-05-26 do dziś
218.02.2019 R., ZMIANY DOKONANE PRZEZ WSPÓLNIKÓW PODJĘTYMI UCHWAŁAMI. ZMIANA §2 I §102019-03-01 do dziś
328.08.2019R. , ZMIENIONO PAR. 52019-12-05 do dziś
401.03.2021 - ZMIANY DOKONANE PRZEZ WSPÓLNIKÓW PODJĘTĄ UCHWAŁĄ ZMIENIONO: §6, §7, §8, §13.2021-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2011-05-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRZYSZTOF2011-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANTOŁ2011-05-26 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2011-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALI2021-04-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA WSPÓLNIK SŁAWOMIR BĄK ORAZ WSPÓLNIK PIOTR PANTOŁ, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.2021-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2011-05-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRZYSZTOF2011-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANTOŁ2011-05-26 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2011-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-26 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-05-26 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-26 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-26 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-26 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-05-26 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-05-26 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-05-26 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-05-26 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów