INALENRNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000387157
Numer REGON: 221232995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-19
Sygnatura akt[RDF/390398/22/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINALENRNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KOSAKOWO miejscowość KOSAKOWO2013-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSAKOWO ulica KOŁŁĄTAJA nr domu 1 kod pocztowy 81-198 poczta KOSAKOWO kraj POLSKA 2013-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MAJA 2011 R. REP. A NR 4906/2011 NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI W GDYNI2011-05-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MAJA 2011 R. REP. A NR 5374/2011 NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA WGDYNI, ZMIENIONO PAR. 6 IPRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-06-01 do dziś
303.07.2013R., REPERTORIUM A NR 1207/2013, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA: PAR.1 UST.2, PAR.1 UST.3, PAR.2, PAR.6, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2013-11-06 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2013-11-06 do dziś
2. ImionaMARZENA WIOLETA2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2013-11-06 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2013-11-06 do dziś
2. ImionaMARZENA WIOLETA2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-06-01 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-06-01 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-01 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-06-01 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-01 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-11-06 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-11-06 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-11-06 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-11-06 do dziś
1047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-06 do dziś
1146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-11-06 do dziś
1246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-11-06 do dziś
1395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2014 okres OD 13.05.2011 DO 31.12.20112014-01-24 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3data złożenia 03.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
7data złożenia 19.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2011 DO 31.12.20112014-01-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.05.2011 DO 31.12.20112014-01-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów