DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000387101
Numer REGON: 260476764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263523/20/165]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW2014-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość JĘDRZEJÓW ulica GŁOWACKIEGO nr domu 87 kod pocztowy 28-300 poczta JĘDRZEJÓW kraj POLSKA 2014-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2011 R. -REP. A 945/2011, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLAC MONIUSZKI 11 LOK.3.2011-06-02 do dziś
217.05.2012 R., REP. A 2773/2012, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13 -ZMIENIONO §§ 12 I 13.2012-06-06 do dziś
324.03. 2014 R., REP. A 1593/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA 3 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2014-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBOREK2011-06-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WIKTOR2011-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2012-06-06 do dziś
2. ImionaARTUR MICHAŁ2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI STUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2014-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2012-06-06 do dziś
2. ImionaARTUR MICHAŁ2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBOREK2011-06-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WIKTOR2011-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-06-02 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-02 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-02 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-02 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-06-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-02 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-02 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-02 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-02 do dziś
1077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-06-02 do dziś
1177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-02 do dziś
1238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-06-02 do dziś
1338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-06-02 do dziś
1438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-06-02 do dziś
1538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-06-02 do dziś
1638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-06-02 do dziś
1739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-06-02 do dziś
1849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-02 do dziś
1946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.01.2013 okres OD DNIA 06.04.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
3data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
5data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 28.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-28 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 06.04.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 06.04.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów