A.J.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000387006
Numer REGON: 221233368
Numer NIP: 8393155091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-03-19
Sygnatura akt[RDF/586320/24/531]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 19A kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ PIOTRA GRZESZAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU, REPERTORIUM „A” NR 1940/20112011-05-23 do dziś
221.08.2019R., REP. A NR 4735/2019 NOTARIUSZ PIOTR GRZESZAK KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOREŃ2011-05-23 do dziś
2. ImionaADAM WALDEMAR2011-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOREŃ2018-07-06 do dziś
2. ImionaJANINA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2011-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOREŃ2011-05-23 do dziś
2. ImionaADAM WALDEMAR2011-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2019-10-15 do dziś
291 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2019-10-15 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-15 do dziś
447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-15 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-15 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-15 do dziś
766 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2019-10-15 do dziś
832 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
3data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
5data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
6data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
7data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
10data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
11data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
12data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
13data złożenia 19.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów