„BUDFOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000386953
Numer REGON: 101045792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-02-28
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/2391/19/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101045792 NIP 82722921562011-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDFOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina OPATÓWEK miejscowość OPATÓWEK2011-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OPATÓWEK ulica UL. SPACEROWA nr domu 1A kod pocztowy 62-860 poczta OPATÓWEK kraj POLSKA 2018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 MARCA 2011 R. NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REPERTORIUM A NR 2072/20112011-05-25 do dziś
220.07.2011 R., REPERTORIUM A NR 8498/2011, KANCELARIA NOTARIALNA EWA BLADOWSKA DUDA ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUG2018-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2018-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116500,00 ZŁ2011-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2011-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUG2019-02-28 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIELAK2014-11-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-05-25 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-25 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-25 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-25 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-05-25 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-05-25 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-05-25 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2011-05-25 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-05-25 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 04.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
2data złożenia 13.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4data złożenia 27.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-15 do dziś
5data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów