ARTHOME PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000386939
Numer REGON: 221233173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304995/21/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221233173 NIP 95816520732011-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHOME PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica POWSTANIA STYCZNIOWEGO nr domu 2 nr lokalu 6 kod pocztowy 81-519 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2011 R. EWA PANC NOTARIUSZ REP. 541/2011 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2011-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKA2013-06-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2013-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMIŃSKI2019-11-26 do dziś
2. ImionaARTUR2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2019-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMIŃSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaARTUR2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKĘDZIERSKA2018-12-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-24 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-24 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-05-24 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-24 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-05-24 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-05-24 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-24 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
2data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-03 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
12data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów