A.M. EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000386867
Numer REGON: 142944716
Numer NIP: 1182067535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540908/23/602]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142944716 NIP 11820675352012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 49 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.05.2011 R. -TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -5368/2011.2011-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.10.2016R., REP.A NR 8778/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ DOMINIKA PIOTROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.NOWOLIPKI 27B LOK.3 W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: §8, §9 ORAZ §15.2016-11-21 do dziś
331.01.2020, REP. A NR 1092/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 2, § 6 UST. 1, § 8, § 9, § 10, § 11, § 15 UST. 1.2020-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2011-05-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR DAMIAN2011-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2011-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSON VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3006420832016-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000282397 2016-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.295.000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.295.000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468234872020-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000473253 2020-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z UMOWY SPÓŁKI EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468234872020-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000473253 2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-20 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-20 do dziś
473 1 REKLAMA2011-05-20 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2011-05-20 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-05-20 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-20 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-20 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2011-05-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2012 okres 01.06.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
3data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4data złożenia 18.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
6data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
10data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
12data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów