BUD-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000386829
Numer REGON: 060735752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-10-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19592/16/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica LUCYNY HERC nr domu 9 kod pocztowy 20-328 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 04.01.2011, REPERTORIUM A NR 11/2011, NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ -KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ UL. CHOPINA 11, 20-026 LUBLIN2011-05-19 do dziś
218 STYCZNIA 2013 ROKU; REP A NR 268/2013 KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ ZMIANA § 2.2013-02-05 do dziś
309.05.2014 R., REP. A NR 1784/2014, NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 2.2014-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAROSA2011-05-19 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBRUK2011-05-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PRZY CZYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH 500 000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ZACHOWANIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAROSA2011-05-19 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBRUK2011-05-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-05-19 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-05-19 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-19 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-19 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-05-19 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-05-19 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-19 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-19 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-19 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-05-19 do dziś
1155 ZAKWATEROWANIE2011-05-19 do dziś
1220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-05-19 do dziś
1356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-05-19 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-19 do dziś
1571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-19 do dziś
1673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-19 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-05-19 do dziś
1877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-19 do dziś
1981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-05-19 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-05-19 do dziś
2122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-05-19 do dziś
2223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-05-19 do dziś
2324 PRODUKCJA METALI2011-05-19 do dziś
2425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-19 do dziś
2527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-05-19 do dziś
2628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-19 do dziś
2731 PRODUKCJA MEBLI2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2012 okres 04.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
21.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
21.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów