ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000386729
Numer REGON: 301745661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-05-26
Sygnatura akt[RDF/202206/20/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina GOLINA miejscowość KRAŚNICA KOLONIA2011-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAŚNICA KOLONIA nr domu 5 kod pocztowy 62-590 poczta GOLINA kraj POLSKA 2011-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2011 R. EWA KORPA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 893/20112011-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaEDWARD2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 8,000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚĆI PRAWNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 20.000,00 ZŁ, KTÓRYCH MOŻE DOKONAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaEDWARD2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2011-05-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-19 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-05-19 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-19 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-19 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-05-19 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-05-19 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-19 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2012 okres 21.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
2data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
3data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
7data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
8data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
9data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów