CTR MARCHANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000386700
Numer REGON: 241962962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2016-09-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12967/16/810]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTR MARCHANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2012-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica KOSTRZYŃSKA nr domu 4 nr lokalu 28 kod pocztowy 65-127 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2012-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 KWIETNIA 2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZIELENIEWSKI NOTARIUSZ 00-683 WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 87 M.123, REPERTORIUM A NR 836/20112011-05-30 do dziś
211.04.2012 R., REP. A NR 2204/2012, NOTARIUSZ JOANNA AGNIESZKA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ANNA SZYSZKO & JOANNA A.SZYSZKO W NOWEJ SOLI, -ZMIENIONO: § 3, § 24 PKT 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREUSS2015-02-13 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00; ZŁ2015-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST -PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB TRZYOSOBOWYM-DZIAŁANIE I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE PRZEZ DWIE OSOBY.2011-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPREUSS2014-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-08-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-02-13 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-02-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-13 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-02-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-13 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-13 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-02-13 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów