PROPERTY HUNTERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000386635
Numer REGON: 241983467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-29
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3605/22/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROPERTY HUNTERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. ŻYWIECKA nr domu 94 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2011 R. NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3073/2011 ORAZ 22.04.2011 R. NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4273/20112011-06-13 do dziś
217.08.2012 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU - BIAŁEJ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7288/2012 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 24.09.2012 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU - BIAŁEJ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 8861/2012 ZMIENIONO: § 12012-11-13 do dziś
310.10.2017 R., REP. A NR 12341/2017 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIANA §§ 1, 2, 5, 7 UMOWY SPÓŁKI2017-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUŁA2022-02-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).2017-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPEK2018-12-20 do dziś
2. ImionaANASTAZJA2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYKOLAN2017-11-20 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-11-24 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-11-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-24 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-11-24 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-24 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-11-24 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-11-24 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-24 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2012 okres 25.03.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
4data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-29 do dziś
6data złożenia 06.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
7data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-18 do dziś
8data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2014 DO 16.09.20142019-10-16 do dziś
9data złożenia 16.10.2019 okres OD 17.09.2014 DO 31.12.20142019-10-16 do dziś
10data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-04 do dziś
11data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
12data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.03.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 16.09.20142019-10-16 do dziś
9OD 17.09.2014 DO 31.12.20142019-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.03.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.09.2014; NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY: DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO, JAROSŁAWA STEJSKALA I TOMASZA JANIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NUMER 8318/20142015-02-05 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHYLENIE LIKWIDACJI: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 AKT NOTARIALNY Z 10.10.2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, REP. A NR 12341/2017, 10.10.20172017-11-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPOWAŻNIONY I UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2015-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.09.2014; NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY: DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO, JAROSŁAWA STEJSKALA I TOMASZA JANIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NUMER 8318/20142015-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów