„BUDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000386567
Numer REGON: 101075072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-11
Sygnatura akt[RDF/222902/20/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101075072 NIP 94719764842011-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 111A nr lokalu 86 kod pocztowy 02-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2011 R, NOT. DOROTA KALSZTEIN, KN W ŁODZI, REP. A NR 1950/20112011-05-19 do dziś
228 KWIETNIA 2016 R., NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 4860/16, ZMIENIONO § 1 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-05-16 do dziś
330.11.2015 R., REP. A NR 5313/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, ZMIENIONO § 4 UST. 1 I UST. 4.2016-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹLIŃSKI2016-11-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.400,00 ZŁOTYCH2016-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2017-11-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2017-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2016-11-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁACZNIE W IMIENIU SPÓŁKI STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2011-05-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW RYSZARD2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-05-19 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-05-19 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-05-19 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-19 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-05-19 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-19 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-19 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-19 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-05-19 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 20112012-08-08 do dziś
2data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
8data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów