TALK ABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000386536
Numer REGON: 142933530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-17
Sygnatura akt[RDF/356835/21/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALK ABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KAZIMIERZA nr domu 60 nr lokalu 50 kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06.05.2011 R. PRZED DOROTĄ CIECHOMSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2770/2011; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13.05.2011 R. PRZED DOROTĄ CIECHOMSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2985/2011 -ZMIANA PAR. 112011-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.07.2018R., REPERTORIUM A NR 3319/2018, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA,KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ, 02-677 WARSZAWA, UL. WYNALAZEK 2A LOK. U1 - ZMIANA PAR. 3 UST.1, PAR.72018-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDUTA2011-05-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ.2018-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDUTA2011-05-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2011-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-05-19 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-05-19 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-05-19 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-05-19 do dziś
526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-05-19 do dziś
626 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-05-19 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-05-19 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2013 okres 06.05.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
4data złożenia 12.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
5data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-18 do dziś
7data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
8data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
9data złożenia 17.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.05.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.05.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów