ASTRAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000386523
Numer REGON: 142942315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224100/20/646]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2011-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 20 B nr lokalu 1 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2011-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 25.03.2011 R.SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NR REPERTORIUM 2232/2011.2011-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2011-05-20 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIANNA2011-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 /STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ /DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET/.2011-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2011-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2011-05-20 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIANNA2011-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-05-20 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-05-20 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2011-05-20 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-05-20 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-05-20 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-05-20 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-20 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-20 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-05-20 do dziś
1056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-05-20 do dziś
1156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-05-20 do dziś
1290 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 20.05.2011 - 31.12.20112012-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
8data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.05.2011 - 31.12.20112012-09-03 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.05.2011 - 31.12.20112012-09-03 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów