ENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000386415
Numer REGON: 121536400
Numer NIP: 7372190934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/317047/21/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LASKOWA miejscowość LASKOWA2011-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość LASKOWA nr domu 770 kod pocztowy 34-602 poczta LASKOWA kraj POLSKA 2011-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 MAJA 2011 R., NOTARIUSZ JERZY OPOKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ, REP. A 2883/2011.2011-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIK2011-05-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ2011-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIEKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2011-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIK2011-05-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJONIK2017-01-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-01-25 do dziś
21. NazwiskoKWAPISZ2020-01-14 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-01-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-05-24 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2011-05-24 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-05-24 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-05-24 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-05-24 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-05-24 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-24 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-24 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-24 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2012 okres 24.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 22.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
10data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów