A.M. PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000386076
Numer REGON: 301741597
Numer NIP: 6972295374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14145/23/692]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina ŚWIĘCIECHOWA miejscowość LASOCICE2011-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LASOCICE ulica SŁONECZNA nr domu 15 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2011-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2011 R., NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 1291/20112011-05-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2012 R., NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 247/2012; -ZMIENIONO: § 6 UST. 2 POPRZEZ DODANIE PKT 20-22; -ZMIENIONO: § 16 POPRZEZ DODANIE UST. 7; -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2011-05-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁ2011-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2011-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2011-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2011-05-13 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2011-05-13 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2011-05-13 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2011-05-13 do dziś
501 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2011-05-13 do dziś
601 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2011-05-13 do dziś
701 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2011-05-13 do dziś
801 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2011-05-13 do dziś
901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2011-05-13 do dziś
1001 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2023-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2012 okres 27.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-21 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
3data złożenia 05.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
5data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
6data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
7data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
8data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
9data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-05 do dziś
10data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-05 do dziś
11data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-21 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-05 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-21 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-05 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NZW SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2022 R., REPERTORIUM A 18972/2022 , NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE ,2023-06-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN LIKWIDATOR, WÓWCZAS JEDYNY LIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY JEST KILKU LIKWIDATORÓW, SĄ ONI UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE.2023-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPIETRZAK2023-06-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NZW SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2022 R., REPERTORIUM A 18972/2022 , NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE , 11.10.20222023-06-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów