MIELEC PV SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000386064
Numer REGON: 142881602
Numer NIP: 5252507327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-10-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52925/23/744]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMIELEC PV SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 46 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107-04-2011 R., ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1039/2011 05-05-2011 R., ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1322/2011, ZMIANA § 8 STATUTU2011-05-17 do dziś
221.06.2012 R., REP. A NR 3245/2012, TOMASZ KOTUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA TOWAREK I TOMASZ KOTUSZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. ŚW. WINCENTEGO 95 LOK. 1, 03-291 WARSZAWA ZMIANA § 5 STATUTU SPÓŁKI2012-08-03 do dziś
324.07.2012 R., REP. A NR 4112/2012, NOTARIUSZ TOMASZ KOTUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚW.WINCENTEGO 95 LOK. 1 03-291 WARSZAWA; ZM. § 5 ORAZ § 8 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI.2012-11-28 do dziś
422.08.2013 R., REPERTORIUM A NR 9570/2013, JOANNA GARDOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GARDOCKA I BEATA OTKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-845 WARSZAWA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, ZMIENIONO §21 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI „TALARS” SPÓŁKA AKCYJNA2013-12-04 do dziś
530.07.2014 R., REP. A NR 7371/2014, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA W WARSZAWIE, ZMIANA: § § 1, 4, 5, 8, 21.2014-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-05-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601268542023-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000531340 2023-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego679000,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego508305,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji67900002012-11-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-11-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego679000,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-05-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-05-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-08-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7500002012-08-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-03 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2012-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50400002014-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 358 000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C O NUMERACH OD C3682001 DO C5040000 ZMIENIONE ZOSTAJE NA UPRZYWILEJOWANE AKCJE IMIENNE. AKCJE OBJĘTE WNIOSKAMI STANOWIĄ 20% KAPITAŁU SPÓŁKI I ZOSTAJĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, IŻ NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU. AKCJE TE STANOWIŁY 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW, A PO DOKONANIU ZMIANY STANOWIĄ 40% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW ZE WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJI PO DOKONANIU ZMIANY WYNOSI 8 148 000, ZAMIAST DOTYCHCZASOWYCH 6 790 000 GŁOSÓW.2014-10-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM2011-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2023-10-26 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSLESINSKA2023-10-26 do dziś
2. ImionaNINA2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-26 do dziś
21. NazwiskoGRYŻEWSKI2023-10-26 do dziś
2. ImionaMAREK WITOLD2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-26 do dziś
31. NazwiskoVOLKOVA2023-10-26 do dziś
2. ImionaHANNA2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-02 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-02 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-02 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-02-02 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-02 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-02 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-02 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-02 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-02 do dziś
1071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2012 okres 05.05.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
2data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
3data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta105.05.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.05.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.05.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów