AST - ASSEMBLY SUPPORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000386044
Numer REGON: 021522386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252903/20/972]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST -ASSEMBLY SUPPORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2011-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica BUDOWNICZYCH LGOM nr domu 55 nr lokalu 8 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2011-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.2011 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KLESZCZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24/1, REPERTORIUM A NR 3760/2011. -UMOWA SPÓŁKI 21.04.2011 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KLESZCZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24/1, REPERTORIUM A NR 9267/2011 -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEBAS2011-05-13 do dziś
2. ImionaJOACHIM HENRYK2011-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2012-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAZAR2012-01-31 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2012-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAZAR2012-01-31 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEBAS2011-05-13 do dziś
2. ImionaJOACHIM HENRYK2011-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-05-13 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-05-13 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-05-13 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2011-05-13 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-05-13 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-05-13 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-05-13 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-13 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-05-13 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-13 do dziś
1177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-13 do dziś
1233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-05-13 do dziś
1378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-13 do dziś
1478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-05-13 do dziś
1578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-13 do dziś
1685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-13 do dziś
1733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-05-13 do dziś
1833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-05-13 do dziś
1938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-05-13 do dziś
2041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-13 do dziś
2141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-13 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-13 do dziś
2343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów