APUS AVIATION MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000385900
Numer REGON: 142933055
Numer NIP: 5252505570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-01-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/444/18/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUS AVIATION MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIN gmina LUBIN miejscowość LUBIN2012-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN kraj POLSKA 2015-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.01.2011, ASESOR NOTARIALNY BEATA MOŻDŻYŃSKA, ZASTĘPCA LUIZY KWAŚNICKIEJ NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ, UL. NOWOWIEJSKA 5/13 W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 1/20112011-05-11 do dziś
2(29-12-2011), REPRTORIUM A NR 16686/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. KARMELICKA 68, 31-128 KRAKÓW. UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, BĘDĄCY JEDNOCZESNIE, TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI2012-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENTAG2012-01-10 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2012-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURKOT2012-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2012-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOZE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENTAG2012-01-10 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-01-10 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-01-10 do dziś
308 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-01-10 do dziś
409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-01-10 do dziś
518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-01-10 do dziś
619 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-01-10 do dziś
720 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-01-10 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-01-10 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-01-10 do dziś
1024 PRODUKCJA METALI2012-01-10 do dziś
1125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-01-10 do dziś
1226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-01-10 do dziś
1327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-01-10 do dziś
1428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-10 do dziś
1531 PRODUKCJA MEBLI2012-01-10 do dziś
1632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-01-10 do dziś
1733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-01-10 do dziś
1836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-01-10 do dziś
1937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-01-10 do dziś
2038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-01-10 do dziś
2139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-01-10 do dziś
2241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-10 do dziś
2342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-01-10 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-01-10 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-01-10 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-10 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-10 do dziś
2849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-01-10 do dziś
2952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-01-10 do dziś
3053 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-01-10 do dziś
3155 ZAKWATEROWANIE2012-01-10 do dziś
3256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-01-10 do dziś
3358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-01-10 do dziś
3459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-01-10 do dziś
3561 TELEKOMUNIKACJA2012-01-10 do dziś
3662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-01-10 do dziś
3763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-01-10 do dziś
3864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-10 do dziś
3966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-01-10 do dziś
4068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-01-10 do dziś
4170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-01-10 do dziś
4273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-10 do dziś
4374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-01-10 do dziś
4477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-01-10 do dziś
4578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-01-10 do dziś
4679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-01-10 do dziś
4780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-01-10 do dziś
4881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-01-10 do dziś
4982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-01-10 do dziś
5085 EDUKACJA2012-01-10 do dziś
5186 OPIEKA ZDROWOTNA2012-01-10 do dziś
5287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-01-10 do dziś
5388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-01-10 do dziś
5490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-01-10 do dziś
5592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-01-10 do dziś
5693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-01-10 do dziś
5795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-01-10 do dziś
5896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-01-10 do dziś
5997 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-01-10 do dziś
6098 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów