NIERUCHOMOŚCI PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000385703
Numer REGON: 101084711
Numer NIP: 7722394561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391309/22/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101084711 NIP 77223945612012-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIERUCHOMOŚCI PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjiInformacje oumowie2012-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-09 do dziś
1. Oznaczenie formy prawnej01.03.2012 R., REP. A NR 906/2012, NOTARIUSZ D.KASZYŃSKI Z KN W ŁODZI - ZMIENIONO § 2, § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2011-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica SUCHARSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2011-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2011 R. NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 1768/20112011-05-09 do dziś
210.01.2014 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 85/2014 - ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 7 UST. 6, § 12 UST. 3.2014-02-21 do dziś
317.03.2014 R. - NOTARIUSZ JAROSŁAW ANDRZEJ TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1011/2014 ZMIENIONO TREŚĆ § 9. 17.03.2014 R. - NOTARIUSZ JAROSŁAW ANDRZEJ TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1015/2014 ZMIENIONO § 5, § 7, § 12, § 13.2014-03-21 do dziś
417.03.2014 R. - NOTARIUSZ JAROSŁAW ANDRZEJ TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1015/2014 ZMIENIONO § 2.2014-03-27 do dziś
524.02.2017R, REP.A NR 597/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU - ZMIANA §6.2017-03-10 do dziś
631.01.2018 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 298/2018, ZMIANA TREŚCI §10 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-09 do dziś
712.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 3876/2017, NOTARIUSZ KONRAD KRZYSZTOF SKURA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2018-03-13 do dziś
830.04.2021 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 1776/2021, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIERUCHOMOŚCI PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017295562014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000497200 2014-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1003408792014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000276261 2014-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2021-07-08 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2011-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2021-07-08 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIERUCHOMOŚCI PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017295562014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000497200 2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOBOSZ2017-06-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALEKSANDRA2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-09 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-05-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-09 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-09 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-09 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-09 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-03-10 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2012 okres 09.05.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
2data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
6data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
7data złożenia 23.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
8data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
9data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.05.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
201.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów