„HOLLYWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000385688
Numer REGON: 301738709
Numer NIP: 7831671479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-05-13
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12276/19/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HOLLYWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2.371/2011. 06.04.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4.025/2011, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO TEJ UMOWIE NOWE BRZMIENIE.2011-05-10 do dziś
21) AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.02.2019 R., REP. A NR 1206/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ MUSIAŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY NR 6/25, ZMIANA PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 14 UST. 1, W PAR. 12 DODANO UST. 3. 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.02.2019 R., REP. A NR 1212/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ MUSIAŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY NR 6/25, ZMIANA PAR. 2, PAR. 7 UST. 1, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 14 UST. 12019-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2011-05-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-05-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-05-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2011-05-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2011-05-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-05-10 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-04-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HOLLYWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6308312072019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000077070 2019-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2011-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„HOLLYWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6308312072019-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000077070 2019-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-05-10 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-10 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-10 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-10 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-10 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-10 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-05-10 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-05-10 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-10 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
2data złożenia 27.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów