AQUA-PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000385674
Numer REGON: 221233078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549258/23/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 13 kod pocztowy 80-401 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2011 ROK, REPERTORIUM A NUMER 2169/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH KONDRACKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY UL. STOLARSKIEJ 4 B/12011-05-09 do dziś
229.08.2013 R., REPERTORIUM A NR 8569/2013, NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. STOLARSKA 4B/1, 80-883 GDAŃSK, ZMIENIONO: § 6, § 14 UST. 2, § 14 UST. 4 ORAZ SKREŚLONO USTĘP 4 W § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2014-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2014-02-06 do dziś
2. ImionaMARIA HELENA2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁOTYCH2019-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2022-04-05 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 000,00 ZŁOTYCH2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2011-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2017-04-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-02-06 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-02-06 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-06 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-06 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-06 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-10-13 do dziś
290 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2016-10-13 do dziś
390 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2016-10-13 do dziś
490 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.02.2013 okres 2011 R.2013-05-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13data złożenia 09.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
14data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2013-05-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2013-05-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów