AQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000385533
Numer REGON: 121513540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[RDF/559526/23/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 27 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2010 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5451/2010; 10.02.2011 R. ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA KUBIK-GAWROŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 678/2011 -ZMIANA § 1 AKTU ZAŁOŻYCCIELSKIEGO;2011-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKI2011-05-06 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2011-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ2016-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNOWSKI2016-05-23 do dziś
2. ImionaBOHDAN2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2016-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ -SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ -UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. A PRZY ZARZĄDZIE DWU LUB TRZYOSOBOWYM -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.2011-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKI2011-05-06 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2011-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-06 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-05-06 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-05-06 do dziś
402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2011-05-06 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-06 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-06 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-05-06 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2011-05-06 do dziś
993 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2011-05-06 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2013 okres 09.12.2010-31.12.20112013-05-09 do dziś
2data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3data złożenia 21.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
4data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
5data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
8data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-08 do dziś
9data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-08-29 do dziś
10data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2010-31.12.20112013-05-09 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-08-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.12.2010-31.12.20112013-05-09 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-08-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów