„HETMAN - WIATRAKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000385369
Numer REGON: 021523635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-01-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/36055/17/79]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETMAN WIATRAKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2011-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica WIEJSKA nr domu 2 kod pocztowy 58 -506 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2011-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2011 R., ASESOR NOTARIALNY EDYTA MALINOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA SZOCIŃSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 77/5, REP. A NR 1580/2011.2011-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2011-05-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2011-05-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2011-05-16 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-16 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-05-16 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-05-16 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-16 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-05-16 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-05-16 do dziś
1061 TELEKOMUNIKACJA2011-05-16 do dziś
1168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-16 do dziś
1225 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-05-16 do dziś
1371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-16 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-16 do dziś
1527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-05-16 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-16 do dziś
1729 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-05-16 do dziś
1833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-16 do dziś
1935 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-05-16 do dziś
2036 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-05-16 do dziś
2137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-22 do dziś
2data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-22 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-22 do dziś
4data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-09 do dziś
6data złożenia 28.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów