ASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000385360
Numer REGON: 142937113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-12-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/85446/19/533]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142937113 NIP 52525073562011-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIĘKNA nr domu 20 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2011 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA W. GŁADKOWSKI R. GILER NOTARIUSZE SP. P. W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6906/2011.2011-05-16 do dziś
214.07.2011 R., REP. A NR 6246/2011, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WSPÓLNA 35 LOK. 14, 00-519 WARSZAWA ZMIENIONO:§ 2 UMOWY SPÓŁKI2011-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULSKI2011-05-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950,00 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEWSKA2012-12-10 do dziś
2. ImionaMARTA TERESA2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOASIDIS2014-07-10 do dziś
2. ImionaJANNIS JAN2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOASIDIS2013-09-03 do dziś
2. ImionaJANNIS JAN2013-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2013-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-05-16 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-05-16 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-16 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-16 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-16 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-05-16 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-05-16 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-05-16 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-16 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-05-16 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-16 do dziś
1233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-16 do dziś
1378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-05-16 do dziś
1479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-05-16 do dziś
1582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-05-16 do dziś
1685 EDUKACJA2011-05-16 do dziś
1790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-05-16 do dziś
1893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-05-16 do dziś
1995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-05-16 do dziś
2096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-05-16 do dziś
2146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
2247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
2352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-05-16 do dziś
2455 ZAKWATEROWANIE2011-05-16 do dziś
2559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-05-16 do dziś
2661 TELEKOMUNIKACJA2011-05-16 do dziś
2762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKI2018-04-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2018 ROKU (SYGNATURA SPRAWY WA. XII NS-REJ. KRS 295/17/118), NIEZWŁOCZNE POSTARANIE SIĘ O POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY O LIKWIDACJĘ SPÓŁKI, ART. 42 KC2018-04-23 do dziś
6. Data powołania kuratora09.04.20182018-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2019-05-23 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2019 .SYGN.AKT VIIIP 443/15 -NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 69§1KPC USTANOWIONY KURATOR DLA POZWANEGO ASTORIA AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2019-12-03 do dziś
2. ImionaANNA2019-12-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R. SYGN. AKT XV GC 4303/19.2019-12-03 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów