3-A AGENCJA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000385281
Numer REGON: 121525980
Numer NIP: 6783131447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523292/23/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa3-A AGENCJA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FRANCISZKA KNIAŹNINA nr domu 12 nr lokalu 105 kod pocztowy 31-637 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2010 R. NOT. PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KARMELICKA 36/3, REP. A NR 17489/20102011-05-09 do dziś
225.05.2022, REP. A NR 2487/2022, NOT. GRZEGORZ KOŚCIELNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, OS.CENTRUM C 2/94, PAR.1 PKT 1 - ZMIANA, PAR.1 PKT 2 - ZMIANA, PAR 4 - ZMIANA, PAR. 6 - SKREŚLONY, PAR. 9 - SKREŚLONY, PAR. 16 PKT 2 - ZMIANA, PAR. 16 PKT 3 PPKT A - ZMIANA.2022-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIEROWSKA RYNKAR2011-05-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2011-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOIŚCI 2.500 ZŁ2011-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKAR2022-08-23 do dziś
2. ImionaDANIEL STANISŁAW2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2022-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKAR2022-08-23 do dziś
2. ImionaDANIEL STANISŁAW2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIEROWSKA RYNKAR2011-05-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2011-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-05-09 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-05-09 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-05-09 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-05-09 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-05-09 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-08-23 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-08-23 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-08-23 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 10.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
11data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.11.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów