„KOZŁOWSKI, KOSTKO” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000384987
Numer REGON: 390942990
Numer NIP: 6922294958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-10-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/33397/16/252]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390942990 NIP 69222949582011-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KOZŁOWSKI, KOSTKO” SPÓŁKA JAWNA2016-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEOTYMY nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-404 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101 MARCA 2011 R.2011-04-29 do dziś
219.05.2011 R. -ZMIANA § 1, § 4 ORAZ § 10 01.06.2011 R. -ZMIANA § 1, § 2, § 4 ORAZ § 102011-07-11 do dziś
315.10.2011 R. ZMIENIONO: § 1, § 4 I § 10 UMOWY SPÓŁKI 20.10.2011 R. ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4 I § 10 UMOWY SPÓŁKI 21.10.2011 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2012-02-22 do dziś
402.12.2015R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2015-12-11 do dziś
511.12.2015R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-04-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 LUTEGO 2011 R. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ APTEKA POD ŚWIĘTYM ANTONIM S.C. KAZIMIERA ANNA WRÓBLEWSKA, ALEKSANDRA MARTA RDUCH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA POD ŚWIĘTYM ANTONIM S.C. KAZIMIERA ANNA WRÓBLEWSKA, ALEKSANDRA MARTA RDUCH SPÓŁKA CYWILNA: KAZIMIERA ANNA WRÓBLEWSKA PREZYDENT MIASTA LUBINA -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 015280, ALEKSANDRA MARTA RDUCH WÓJT GMINY MICHAŁOWICE EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 1451/2008.2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2016-10-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-10-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTKO2016-10-20 do dziś
2. ImionaSTEPAN2016-10-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-10-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-04-29 do dziś
KOSTKO2016-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2011-04-29 do dziś
STEPAN2016-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2016-10-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-20 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów