FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „CZESKAR” RUSINEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000384906
Numer REGON: 651529392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502281/23/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 651529392 NIP 79416543872011-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „CZESKAR” RUSINEK SPÓŁKA JAWNA2011-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina ADAMÓWKA miejscowość ADAMÓWKA2011-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ADAMÓWKA nr domu 167 kod pocztowy 37-534 poczta ADAMÓWKA kraj POLSKA 2011-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.01.2003 R.UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 05.02.2011 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 05.02.2011 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2011-04-29 do dziś
225.07.2017R. - PAR. 62018-03-30 do dziś
317.06.2021 R. - PAR. 62022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-04-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.02.2011 R.- UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWO-TRANSPORTOWEJ „CZESKAR” CZESŁAW RUSINEK, KAROL RUSINEK SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 KSH2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „CZESKAR” S.C. CZESŁAW RUSINEK, KAROL RUSINEK2011-04-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-29 do dziś
3. Numer w rejestrze226, 3612011-04-29 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY ADAMÓWKA2011-04-29 do dziś
5. Numer REGON6515293922011-04-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINEK2011-04-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINEK2011-04-29 do dziś
2. ImionaKAROL2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINEK2011-04-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINEK2011-04-29 do dziś
2. ImionaKAROL2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-04-29 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-04-29 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-04-29 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-03-30 do dziś
229 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-30 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-30 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-30 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2022-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów