„M3 - ELEKTRO M.JABŁOŃSKI, M.KOŁECZKO, M.MATYASZCZYK SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000384894
Numer REGON: 300787278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/16342/20/824]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300787278 NIP 62226698992011-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„M3 -ELEKTRO M.JABŁOŃSKI, M.KOŁECZKO, M.MATYASZCZYK SPÓŁKA JAWNA”2011-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2011-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica TRZCINOWA nr domu 8 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.03.2011 R.2011-04-28 do dziś
217.12.2012 R. - ZMIENIONO: § 3 PKT 12013-01-22 do dziś
301.08.2020R. - ZMIENIONO §3 UST. 1, §6 ORAZ §11 UMOWY SPÓŁKI; - DO §9 UST. 1 DODANO PKT 42020-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-04-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ M3 -ELEKTRO SC. M.JABŁOŃSKI. M.KOŁECZKO M.MATYASZCZYK W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 01.03.2011 R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. MARCIN JABŁOŃSKI POD NUMEREM 2252 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA SKALMIERZYCE) 2. MICHAŁ KOŁECZKO POD NUMEREM 2314 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW) 3. MARCIN MATYASZCZYK POD NUMEREM 1321 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE)2011-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2011-04-28 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁECZKO2011-04-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYASZCZYK2011-04-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaM3-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865081042020-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000849775 2020-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓŁNIKÓW2011-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaM3-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865081042020-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000849775 2020-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2011-04-28 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁECZKO2011-04-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYASZCZYK2011-04-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-04-28 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-04-28 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-28 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-28 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-04-28 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-04-28 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-28 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-04-28 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-28 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów