BUSINESS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000384730
Numer REGON: 142918423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/59228/20/728]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142918423 NIP 70102945212012-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LESZNO nr domu 21 nr lokalu 203 kod pocztowy 01-199 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUSINESS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2019-01-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-01-07 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 11 A kod pocztowy 20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-01-07 do dziś
21. Firma oddziałuBUSINESS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZECINIE2020-10-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-10-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-256 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-10-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2011; ROBERT DOR; KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR -NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK -NOTARIUSZ S.C. UL. NOWY ŚWIAT 53, 00-042 WARSZAWA; REP. A NR 1456/2011.2011-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2016-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZAREWICZ2018-07-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000,00 ZŁOTYCH2018-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-04-27 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-27 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-04-27 do dziś
482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2011-04-27 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-04-27 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-04-27 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-04-27 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2012 okres 27.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
3data złożenia 06.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów