ASSET SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000384587
Numer REGON: 511008368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[RDF/234147/20/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2016-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 223 kod pocztowy 10-457 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2011 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3124/20112011-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-04-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.04.2011 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ IRENY ŚLUSARCZYK W OLSZTYNIE REP. A NR 3124/2011 WSPÓLNICY BARTER JOANNA MISIEWICZ, WALDEMAR ORŁOWSKI SPÓŁKI JAWNEJ W OLSZTYNIE PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU, NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST.KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ ASSET SYSTEMS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2011-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBARTER JOANNA MISIEWICZ, WALDEMAR ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA2011-04-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-04-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000075092 2011-04-22 do dziś
5. Numer REGON5110083682011-04-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2011-04-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2011-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.300, 00 ZŁ.2013-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego360650,00 ZŁ2011-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2011-04-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2011-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-04-22 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2013 okres 22.04.2011 R.-31.12.2011 R.2013-04-12 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
3data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
5data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
6data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
7data złożenia 20.03.2019 okres OD 07.04.2016 DO 31.12.20162019-03-20 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
10data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2020 DO 02.07.20202020-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.04.2011 R.-31.12.2011 R.2013-04-12 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.04.2011 R.-31.12.2011 R.2013-04-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V GU 200/15 data 07.04.20162016-04-20 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE WYDZIAŁU V GOSPODARCZEGO SYG.AKT V GUP 20/16 STWIERDZONO ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 02.12.20192020-07-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2016-04-20 do dziś
2. ImionaJAN2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów