FIRMA HANDLOWA ROCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000384483
Numer REGON: 121519040
Numer NIP: 6772357225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-05-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15642/18/79]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ROCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica. nr domu. nr lokalu. kod pocztowy. poczta. kraj POLSKA 2014-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 KWIETNIA 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BIEWALD NOTARIUSZ 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. DĄBROWSKIE 18 A, REPERTORIUM A NR 1957/20112011-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIAŚCIK2011-09-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2011-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST -PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB TRZYOSOBOWYM -DZIAŁANIE I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE PRZEZ DWIE OSOBY2011-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-04-26 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-04-26 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-04-26 do dziś
415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-04-26 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-04-26 do dziś
617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-04-26 do dziś
718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-04-26 do dziś
819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-04-26 do dziś
920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-04-26 do dziś
1021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-04-26 do dziś
1122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-26 do dziś
1203 RYBACTWO2011-04-26 do dziś
1323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-04-26 do dziś
1424 PRODUKCJA METALI2011-04-26 do dziś
1525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-26 do dziś
1626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-04-26 do dziś
1727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-04-26 do dziś
1828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-26 do dziś
1929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-04-26 do dziś
2030 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-04-26 do dziś
2131 PRODUKCJA MEBLI2011-04-26 do dziś
2232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-04-26 do dziś
2305 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2011-04-26 do dziś
2433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-26 do dziś
2535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-04-26 do dziś
2638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-04-26 do dziś
2739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-04-26 do dziś
2841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-26 do dziś
2942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-26 do dziś
3043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-04-26 do dziś
3145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-04-26 do dziś
3246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-26 do dziś
3347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-26 do dziś
3406 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-04-26 do dziś
3549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-04-26 do dziś
3650 TRANSPORT WODNY2011-04-26 do dziś
3752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-04-26 do dziś
3853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-04-26 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2011-04-26 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-04-26 do dziś
4158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-04-26 do dziś
4259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-04-26 do dziś
4361 TELEKOMUNIKACJA2011-04-26 do dziś
4462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-04-26 do dziś
4507 GÓRNICTWO RUD METALI2011-04-26 do dziś
4663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-04-26 do dziś
4768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-04-26 do dziś
4869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-04-26 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-26 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-26 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-04-26 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-26 do dziś
5377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-26 do dziś
5478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-04-26 do dziś
5579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-04-26 do dziś
5608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-04-26 do dziś
5781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-26 do dziś
5882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-26 do dziś
5985 EDUKACJA2011-04-26 do dziś
6087 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-04-26 do dziś
6190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-04-26 do dziś
6292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-04-26 do dziś
6395 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-04-26 do dziś
6496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-04-26 do dziś
6510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-04-26 do dziś
6611 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-04-26 do dziś
6712 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁU XI GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 3.07.2015R, SYGN. KR XI NS-REJ.KRS 7803/15/524, 03.07.20182018-05-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów- - -2018-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁU XI GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 3.07.2015R, SYGN. KR XI NS-REJ.KRS 7803/15/524, 03.07.20152018-05-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów