A.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000384376
Numer REGON: 301729656
Numer NIP: 7842478119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494934/23/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina TRZEMESZNO miejscowość TRZEMESZNO2011-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEMESZNO ulica FOLUSKA nr domu 2 kod pocztowy 62-240 poczta TRZEMESZNO kraj POLSKA 2011-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.2011 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1316/2011.2011-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIKOWSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaARTUR JULIAN2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIKOWSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaARTUR JULIAN2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-04-27 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-27 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-04-27 do dziś
420 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2011-04-27 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-27 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-04-27 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-04-27 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-27 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-04-27 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2012 okres 27.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
3data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
11data złożenia 07.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-07 do dziś
12data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-07 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów