SMOLICKI ŚLEDZIK GRUPA VP SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000384352
Numer REGON: 142912892
Numer NIP: 9522107279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-11-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44481/22/693]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSMOLICKI ŚLEDZIK GRUPA VP SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PATRIOTÓW nr domu 195 kod pocztowy 04-858 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2011 R. MAGDALENA UŁANOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA UŁANOWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 26 LOK. 16 A, REP. A -114/20112011-04-22 do dziś
230.05.2012 R., NOTARIUSZ MADGALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 26 LOK. 16A, REP. A NR 1052/2012, USNIĘCIE: § 7 UST. 2 PKT. 3; § 8 PKT. 4; § 9 UST. 4; § 12 UST. 1 TIRET 4 07.02.2014 R., NOTARIUSZ MADGALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 26 LOK. 16A, REP. A NR 335/2014, DODANIE § 8 PKT. 5 I 6, ZMIANA § 9 PKT. 2 I 32014-03-28 do dziś
327.09.2022, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA W WARSZAWIE UL. PRZYOKOPOWA 33, REP. A NUMER 45158/2022, ZMIANA §2, §7, §8, §9, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2022-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LA CUBANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174489832022-11-12 do dziś
4. Numer KRS0000080369 2022-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-11-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2022-11-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2022-11-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2022-11-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-11-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2022-11-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIK2022-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2022-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY. MICHAŁ MAREK ŚLEDZIK - PREZES ZARZĄDU, GRZEGORZ SMOLICKI - CZŁONEK ZARZĄDU.2014-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2022-11-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIK2022-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2022-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUP A VP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000372926 2011-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-22 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-22 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-22 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-22 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-22 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-22 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-22 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-04-22 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-04-22 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-08-21 do dziś
2data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-27 do dziś
3data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-27 do dziś
4data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-27 do dziś
5data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-27 do dziś
6data złożenia 07.08.2020 okres OD 22.04.2011 DO 31.12.20112020-08-27 do dziś
7data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-27 do dziś
8data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-27 do dziś
9data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
10data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-08-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-27 do dziś
6OD 22.04.2011 DO 31.12.20112020-08-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-17 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów