EXCELLENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000384289
Numer REGON: 142911295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256230/20/645]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA MARII LANCIEGO nr domu 12 nr lokalu 39 kod pocztowy 02-792 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 21.02.2011 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ ILONY ZIELIŃSKIEJ W WARSZAWIE PRZY AL. KEN 47/58 REPERTORIUM A NR 327/20112011-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2011-04-21 do dziś
2. ImionaANETA2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH2011-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2011-04-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KAZIMIERZ2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2011-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2018-11-23 do dziś
2. ImionaSZYMON JÓZEF2018-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANAS2011-04-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA STANISŁAWA2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2011-04-21 do dziś
21. NazwiskoSTANIASZCZYK2019-11-22 do dziś
2. ImionaOLGA IZABELA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-11-23 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-11-23 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-11-23 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-11-23 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-11-23 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-11-23 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-23 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres ROK 20122013-09-03 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-09 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów