DOLNET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000384273
Numer REGON: 021478403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5236/21/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021478403 NIP 88427322802011-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2011-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 34 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2011-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2011 R. -NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 23, REPERTORIUM A NR 2431/2011. 14.04.2011 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 23, REPERTORIUM A NR 3614/2011 ZMIANA § 15 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2011-04-21 do dziś
223.05.2011 R. -NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 23 A, REPERTORIUM A NR 5142/2011 -DODANO W § 9 UST. 2; ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2011-06-20 do dziś
323.03.2015 R., REP. A NR 669/2015, NOTARIUSZ URSZULA NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. BUDOWLANEJ 2/2 - ZMIENIONO § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI; 14.05.2015 R., REP. A NR 1112/2015, NOTARIUSZ URSZULA NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. BUDOWLANEJ 2/2 - ZMIENIONO § 6, § 14, § 16 PKT 3,4,5 I 19, § 18 UST. 2, DODANO § 23A2015-05-20 do dziś
430.06.2015, REP. A NR 1.599/2015, NOTARIUSZ URSZULA NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. BUDOWLANEJ 2/2 - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI: W §6 UST. 2 PO PKT 126 DODANO PKT 127-150, ZMIENIONO §7, §8 UST. 4, §9 UST. 3, §10 I §12, §14, PRZED §15 DODANO PODTYTUŁ, ZMIENIONO WSTĘP §16, §16 PKT 3, 4 I 5, §16 PKT 19 I 20, §17 I §18 UST. 2, POCZĄWSZY OD §20 ZMNIEJSZONO BŁĘDNĄ NUMERACJĘ PARAGRAFÓW O 1, ZMIENIONO §19, PRZED §21 DODANO PODTYTUŁ, ZMIENIONO §21 I §22, SKREŚLONO §22A2015-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORNAL2011-04-21 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.800,00 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZEŃ2011-04-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ZENON2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.800,00 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEKIELA2011-04-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ŁUKASZ2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.200,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZ2011-04-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.200,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISOWSKI2015-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.400,00 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego986400,00 ZŁ2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1240000,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
2194400,00 ZŁ2015-07-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZ2015-07-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEKIELA2015-07-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ŁUKASZ2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-31 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2015-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISOWSKI2015-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORNAL2011-04-21 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-04-21 do dziś
261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-04-21 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-04-21 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-04-21 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-21 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-04-21 do dziś
760 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-04-21 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-24 do dziś
2data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-24 do dziś
3data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-24 do dziś
4data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-03 do dziś
8data złożenia 25.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-26 do dziś
9data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów