EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000384261
Numer REGON: 121514952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-01-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/116/21/833]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina ŚWIĄTNIKI GÓRNE miejscowość ŚWIĄTNIKI GÓRNE2011-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĄTNIKI GÓRNE ulica SPORTOWA nr domu 4 kod pocztowy 32-040 poczta ŚWIĄTNIKI GÓRNE kraj POLSKA 2011-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 12 KWIETNIA 2011 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 4303/2011.2011-04-21 do dziś
212.11.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 7 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ALEKSANDRĘ FILIŃSKĄ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 12810/20202020-11-26 do dziś
3DNIA 16 GRUDNIA 2020 R., REPERTORIUM A NR 15255/2020, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI MODRZEWIOWEJ NR 13 W KRAKOWIE ZMIANA: § 8 UST. 1, § 172021-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUS2011-04-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2021-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUS2011-04-21 do dziś
2. ImionaANNA SŁAWOMIRA2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2021-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2021-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2011-04-21 do dziś
255000,00 ZŁ2013-11-05 do dziś
3350000,00 ZŁ2021-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUS2011-04-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUS2011-04-21 do dziś
2. ImionaANNA SŁAWOMIRA2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMUS2021-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JANUSZ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-11-26 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-11-26 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-11-26 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-26 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-26 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-11-26 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-26 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-11-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2012 okres OD 10.05.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-20 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
9data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.05.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.05.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-20 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów