FIRMA DROGOWO - INŻYNIERYJNA „STOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:13:47
Numer KRS: 0000384251
Numer REGON: 021510638
Numer NIP: 6912483333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/539682/23/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DROGOWO-INŻYNIERYJNA „STOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2011-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica PRUSA nr domu 32 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2011-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.2011 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM WYPARTEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, REP. A NR 1393/20112011-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISZCZ2011-04-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 750,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISZCZ2011-04-21 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2011-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISZCZ2011-04-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-21 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-21 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE I KLIMATYZACYJNE2011-04-21 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-04-21 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-04-21 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-04-21 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-21 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-21 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-04-21 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2012 okres 21.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-29 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
12data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
22012 ROK2013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
22012 ROK2013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów