TAMPA REX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000384215
Numer REGON: 142928628
Numer NIP: 7010297465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514949/23/947]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMPA REX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GOŁDAPSKI gmina GOŁDAP miejscowość GOŁDAP2018-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁDAP ulica UL. NADBRZEŻNA nr domu 4 kod pocztowy 19-500 poczta GOŁDAP kraj POLSKA 2018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2011 R., REP. A NR 5078/2011, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, PLAC KONSTYTUCJI 4/39, WARSZAWA2011-04-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2013 R., REP. A NR 542/2013, NOTARIUSZ ARTUR KRZYSZTOF GRYCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLECKU, UL. 1 MAJA, NR 3, LOK.F ZMIANA: § 3, § 11, § 12, § 15, § 20, § 21, WYKREŚLENIE: § 282013-03-28 do dziś
321.03.2018 R. NOTARIUSZ ARTUR KRZYSZTOF GRYCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLECKU, REP.A NR 1128/2018, ZMIENIONO § 3 UMOWY2018-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2011-11-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2013-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2017-05-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROMANOWSKA2013-11-20 do dziś
2. ImionaPAULINA2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-11-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-04-20 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-04-20 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-04-20 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-04-20 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-04-20 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-04-20 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-20 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-20 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-20 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
9data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
10data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów