„AQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000384182
Numer REGON: 142899571
Numer NIP: 5322033841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406192/22/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-04-19 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-19 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻUPNICZA nr domu 17 kod pocztowy 03-821 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu113.04.2011 R., REP. A NR 3464/2011, MICHAŁ LORENC ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C. UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2, (00-667) WARSZAWA2011-04-19 do dziś
228.06.2017R., REPERTORIUM A NR 4197/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ LOREC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400127242011-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000227362 2011-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-04-19 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002011-04-19 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-04-19 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-04-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002011-04-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-04-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM SPRAW PRZEKAZANYCH DO KOMPETENCJI WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEZ PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB NINIEJSZEGO STATUTU SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI KRZYSZTOF JARNUTOWSKI -PREZES ZARZĄDU2011-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400127242011-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000227362 2011-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-19 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-19 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-19 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-04-19 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-04-19 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-04-19 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-04-19 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-19 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 2011 R.2012-08-24 do dziś
2data złożenia 28.11.2013 okres 20122013-12-06 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6data złożenia 23.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
8data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
10data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-08-24 do dziś
220122013-12-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-08-24 do dziś
220122013-12-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów