CTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000384156
Numer REGON: 101075534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383285/22/452]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość WOLA ROGOZIŃSKA2011-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA ROGOZIŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 95-001 poczta BIAŁA kraj POLSKA 2011-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTA W DNIU 31.03.2011 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZADZONEGO PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM WRÓBLEWSKIM W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNRJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2980/2011.2011-04-27 do dziś
220.02.2019 R, NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 420/2019, ZMIANA § 6 I § 21 UMOWY SPÓŁKI2019-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIMONAU2011-04-27 do dziś
2. ImionaALEH2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2019-10-17 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZAK2019-10-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUAB KLIMAI2019-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAUKSYS2019-10-17 do dziś
2. ImionaJUOZAS2019-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIMONAU2011-04-27 do dziś
2. ImionaALEH2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-04-27 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-04-27 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-04-27 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-04-27 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-04-27 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-04-27 do dziś
752 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-04-27 do dziś
846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-27 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2019-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres 31.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
3data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
6data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
7data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
11data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów