„ENERGIA KONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 19:19:59
Numer KRS: 0000384089
Numer REGON: 221214974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356379/21/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA KONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2011-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica KAMIENNA nr domu 22 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2011-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2011 W KANCELARII NOTARIALNEJ W RUMI PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM WYSOCKIM, NUMER REPERTORIUM A 975/2011/R2011-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2011-04-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2011-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINIECKA2015-09-08 do dziś
2. ImionaAGATA KAROLINA2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2015-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINIECKI2013-09-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW LEON2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-04-20 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-04-20 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-20 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-04-20 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2021-06-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-06-15 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-06-15 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-06-15 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2012 okres ZA ROK 20112012-09-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 ROK2013-09-10 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
7data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
8data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20112012-09-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.2012 ROK2013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20112012-09-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.2012 ROK2013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów