ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000383983
Numer REGON: 142902876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2019-06-02
Sygnatura akt[RDF/117496/19/971]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142902876 NIP 52525044062013-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA2011-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NARBUTTA nr domu 7 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-564 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.12.2010, ZBIGNIEW WARCHOŁ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA & WARCHOŁ, REPERTORIUM A NR 54821/20102011-04-18 do dziś
216.08.2012 R. REP. 25266/2012; ZBIGNIEW WARCHOŁ: KANCELARIA NOTARIALNA PŁASKA&WARCHOŁ NOTARIUSZE, UL. SZPITALNA 8/6,00-031 WARSZAWA; ZMIENIONO § 152012-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-04-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-04-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002011-04-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2011-04-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-04-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002011-04-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-04-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-04-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ, REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMOISTNY PROKURENT.2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2013-05-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MIKOŁAJ2013-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPITUŁA2012-12-27 do dziś
2. ImionaMAREK2012-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-27 do dziś
21. NazwiskoCHWAŁEK2011-04-18 do dziś
2. ImionaJACEK2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-18 do dziś
31. NazwiskoWRĘBIAK2011-04-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-04-18 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-18 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-18 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-04-18 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-04-18 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-04-18 do dziś
720 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2011-04-18 do dziś
827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-04-18 do dziś
928 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2011-04-18 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-18 do dziś
1135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-18 do dziś
1246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2011-04-18 do dziś
1335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-18 do dziś
1435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-04-18 do dziś
1535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2011-04-18 do dziś
1635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-04-18 do dziś
1736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-04-18 do dziś
1837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-04-18 do dziś
1938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-18 do dziś
2038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-04-18 do dziś
2139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-04-18 do dziś
2241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-18 do dziś
2346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-04-18 do dziś
2441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-18 do dziś
2542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-04-18 do dziś
2643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-18 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-18 do dziś
2843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-18 do dziś
2946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-04-18 do dziś
3046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-04-18 do dziś
3164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-04-18 do dziś
3264 91 Z LEASING FINANSOWY2011-04-18 do dziś
3364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-04-18 do dziś
3466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-27 do dziś
2data złożenia 28.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-09 do dziś
3data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-24 do dziś
4data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-24 do dziś
5data złożenia 25.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-25 do dziś
6data złożenia 02.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-02 do dziś
7data złożenia 02.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-12-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-12-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-12-27 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-12-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów