ENEREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000383957
Numer REGON: 142905610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353369/21/590]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142905610 NIP 95123373742012-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 97 nr lokalu UH31A kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA NOTARIUSZ, UL. DOMANIEWSKA 39A, 02-672 WARSZAWA, REPERTORIUM A 2589/20112011-04-18 do dziś
220.06.2018 R., REP. A NR 3371/2018, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 1 I PARAGRAFU 62018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBAL AUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405957082013-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000260473 2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE TEMU CZŁONKOWI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE: PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB -DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIAL2011-04-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-18 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-04-18 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-04-18 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-18 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-18 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-05-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-22 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-22 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
3data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
6data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów