BUSINESS CONSULTING CLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000383828
Numer REGON: 241927144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244073/20/385]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONSULTING CLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2011-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica 1 MAJA nr domu 88 kod pocztowy 40-240 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2011 R.KATARZYNA WALOTEK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM A NUMER 2095/20112011-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2014-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2011-04-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILGUS2017-10-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-04 do dziś
21. NazwiskoWILGUS2014-08-06 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-06 do dziś
31. NazwiskoWILGUS2011-04-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-04-18 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-04-18 do dziś
359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-04-18 do dziś
459 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-04-18 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-04-18 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-18 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-18 do dziś
827 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-04-18 do dziś
926 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-04-18 do dziś
1026 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-04-18 do dziś
1127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-04-18 do dziś
1273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-04-18 do dziś
1382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-04-18 do dziś
1473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-04-18 do dziś
1573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-04-18 do dziś
1673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-04-18 do dziś
1773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-18 do dziś
1874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-04-18 do dziś
1974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-04-18 do dziś
2059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów