BUDBAU- KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000383460
Numer REGON: 241919280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265188/20/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDBAUKONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALFREDA nr domu 25 kod pocztowy 40-152 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MARCA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZED ALEKSANDRĄ GRAMAŁĄ NOTARIUSZEM W MIKOŁOWIE W SIEDZIBIE KANCELARII PRZY UL. RYNEK 18 REPERTORIUM A NUMER 2430/20112011-04-14 do dziś
211.10.2011 R., REPERTORIUM A NR 7241/2011, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, -ZMIENIONO: § 1 I § 2 UMOWY2012-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁASZEK2011-04-14 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ GRZEGORZ2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ2012-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2011-04-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDER RYSZARD2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ2012-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATAŁA2011-04-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁ2012-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBANY2012-01-26 do dziś
2. ImionaADAM2012-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100,00 ZŁ2012-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU2011-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁASZEK2011-04-14 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ GRZEGORZ2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-04-14 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-14 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-04-14 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-14 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-14 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-04-14 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2011-04-14 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-04-14 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-04-14 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-04-14 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-14 do dziś
1225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-04-14 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-04-14 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-14 do dziś
1546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-04-14 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-04-14 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-14 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-14 do dziś
1971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-04-14 do dziś
2071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-04-14 do dziś
2177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-14 do dziś
2281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-14 do dziś
2325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-14 do dziś
2481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-14 do dziś
2581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-14 do dziś
2633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-04-14 do dziś
2733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-04-14 do dziś
2841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-14 do dziś
2941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-14 do dziś
3042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-04-14 do dziś
3143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2013 okres 01.04.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
2data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-29 do dziś
3data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
4data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
5data złożenia 20.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6data złożenia 20.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
7data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
8data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2011 - 31.12.20112013-08-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów