FIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000383330
Numer REGON: 301719209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/16536/22/315]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WĘGIERKI2011-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGIERKI ulica OSIEDLOWA nr domu 32 kod pocztowy 62-302 poczta WĘGIERKI kraj POLSKA 2011-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2011 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI, 62-300 WRZEŚNIA UL. KOŚCIELNA 12 A, REP. A NR 2311/11.2011-04-12 do dziś
224.07.2020R., NOTARIUSZ IZABELA STASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP. A NR 2710/2020 - ZMIENIONO: §10 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIENNY2011-04-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2022-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2011-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIENNY2011-04-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-12 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-04-12 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-12 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-04-12 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-04-12 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-12 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-12 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-04-12 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-12 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
2data złożenia 09.01.2014 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-02-11 do dziś
3data złożenia 07.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
4data złożenia 07.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
5data złożenia 06.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
6data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
10data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-02-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-02-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów